Проведено відкритті заняття викладачами кафедри інформатики

Сьогодні відбулися відкриті заняття викладачів кафедри інформатики.

Колектив кафедри дружно відвідав усі відкриті заняття, а саме в.о.зав. каф., доц. Грибков С.В., доц. Овчарук В.О., ст. викл. Сєдих О.Л., ст. викл. Ющук І.В., ст. викл. Бреус Н.М., ас. Чорнобай К.Ю., зав. лаб. Лень О.С.

  1. Спочатку відкриту лекцію провела старший викладач Сєдих Ольга Леонідівна з навчальної дисципліни «Інформатика та інформаційні технології» для здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології» в групах ТІ-1-1, ТІ-1-2, ТІ-1-3. Тема лекції «Виконання обчислень в MS Exсel. Використання таблиць в якості бази даних». Підставою для проведення відкритого заняття — участь Сєдих О.Л. у конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри інформатики. На лекції були присутні 64 здобувача вищої освіти. Викладач повною мірою володіє необхідними знаннями для викладання матеріалу лекцій із дисципліни «Інформатика та інформаційні технології». Формулювання, використані в лекції, були точними. Лектор вміло поєднувала подання нового матеріалу із закріпленням попереднього. Лекція була проведена на належному навчально-методичному рівні: були оголошені тема, мета, завдання та план роботи. Викладач вільно володіла матеріалом, виділяла головне, приводила приклади, що стосуються сучасних інформаційних технологій, зокрема їх використання в харчових технологіях та інженерії, що дає змогу здобувачам вищої освіти краще засвоїти викладений матеріал. Матеріал викладався із використанням презентації та в середовищі MS Excel, що демонструвалися на екрані з допомогою сервісу для проведення відеоконференцій Zoom. Ілюстрації й шрифт на слайдах та у середовищі MS Excel були чіткими та розбірливими. Викладач підтримувала постійний зв’язок із аудиторією. На початку лекції було проведено коротке повторення матеріалу попереднього заняття. При розгляді нової теми викладач з певним інтервалом ставила запитання щодо розглянутих прикладів, а здобувачі відповідали на поставлені питання та висловлювали свої міркування. Сєдих О. Л. відповіла на запитання здобувачів достатньо повно та зрозуміло, уточнивши моменти в навчальному матеріалі, які викликали труднощі.

  2. Вперше відкрите лабораторне заняття з навчальної дисципліни «Інформатика та інформаційні технології» провела асистент Чорнобай Катерина Юріївна для здобувачів освіти першого курсу 181 «Харчові технології» групи ХЕ-1-10. Підстава для проведення відкритого заняття — участь Чорнобай К.Ю. у конкурсі на заміщення вакантної посади асистента кафедри інформатики. Викладач на початку привіталася із здобувачами вищої освіти; заняття проходило он-лайн, тому перекличку присутніх було здійснено в середині заняття; проведено коротке опитування. Викладач повною мірою володіє необхідними знаннями для викладення матеріалу лабораторного матеріалу із дисципліни «Інформатика та інформаційні технології». Формулювання, використані при викладенні теоретичного матеріалу, були точними та супроводжувалися демонстрацією у відповідних програмних засобах. Навчальний матеріал подавався викладачем логічно та послідовно, відповідно до теми, оголошеної на початку заняття. Пояснення здійснювалися чітко та зрозуміло, з виділенням головних моментів у навчальному матеріалі, наведені приклади були наочними. Матеріал також було проілюстровано прикладами з суміжних дисциплін, які вивчаються здобувачами. Під час лабораторного заняття викладач наголошувала на практичному застосуванні розглянутих методів у подальшій професійній діяльності здобувачів вищої освіти. Під час заняття були наявні виховні моменти. Швидкість мовлення викладача і темп викладення матеріалу були сприятливими для ведення конспекту лекції, але встановлення факту ведення нотаток під час заняття не було. Теоретичний матеріал викладався із використанням презентації, що демонструвалась на екрані. Ілюстрації й шрифт на слайдах були чіткими та розбірливими. Для демонстрації виконання основних завдань лабораторної роботи викладач використовувала програмний засіб MS Excel. Викладач відмінно володіє українською мовою та сучасною фаховою термінологією. Матеріал заняття подавався достатньо виразно та чітко, з дотриманням необхідних інтонацій та зміни швидкості мовлення. Викладач підтримувала постійний зв’язок із аудиторією. На початку заняття було проведено коротке повторення теоретичного матеріалу. При проведенні заняття та розгляду матеріалу викладач час від часу ставила запитання щодо розглянутих прикладів. Здобувачі відповідали на питання та висловлювали свої міркування. Викладач провела заняття впевнено, спокійно та стримано, володіючи голосом та емоціями. В ході виконання лабораторного заняття студенти ставили питання по роботі з програмним продуктом та створення обчислень. Заняття завершилося перевіркою результатів роботи студентів та обговоренням питань, що виникли під час виконання роботи студентами.

0